Bestyrelsen

Bestyrelsen kan bestå af 3-5 medlemmer og supplerer sig selv

Ved besættelse af bestyrelsesposterne tilstræbes en bredde i medlemmernes samlede kvalifikationer og faglige kompetencer, der understøtter fondens kerneområde.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Aldersgrænsen for medlemmer af fondens bestyrelse er 70 år.

Synoptik-Fondens bestyrelse består pt. af 4 medlemmer, der har ansvar for fondens overordnede strategi og forvaltning af fondens formål, formue og bevillinger i overensstemmelse med fondens vedtægter og langsigtede interesser.

Bestyrelsens medlemmer udgør bestyrelsen i fondens datterselskab, Robert Delfer Invest Aps.

Jørgen Kjergaard Madsen

Bestyrelsesformand, advokat

Partner i Kromann Reumert.

Steffen Heegaard

Professor, dr. med. og øjenlæge

Rigshospitalet-Glostrup og KU.

Eva Zeuthen Bentsen

Cand.merc. ph.d

Partner i Zeuthen Storm

Jesper Højberg Christensen

Mag.art. og adjungeret professor

Copenhagen Business School

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen lægger fondens strategi og tager initiativer til særlige innovative forskningsprojekter inden for det brede syns- og øjenfaglige felt.

Bestyrelsen arbejder målrettet på, at de årlige bevillinger fremmer og afdækker ny viden, at viden bliver delt og anvendt og i sidste ende skaber positive forandringer for mennesker med synsproblemer.
Det er bestyrelsens ansvar at forvalte fondens formål og formue i overensstemmelse med vedtægterne og langsigtede interesser. Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i fondens forretningsorden, som bl.a. beskriver retningslinjer for bestyrelsens arbejde, organisation, uddelinger, inhabilitet m.m.

Bestyrelsen følger principperne for God Fondsledelse. Se redegørelsen for 2021: Redegørelses-skema vedr. god fondsledelse-2021

Vederlag

Synoptik-Fondens bestyrelsesmedlemmer modtager årligt et vederlag for bestyrelsesarbejdet. I 2021 var vederlaget for bestyrelsesformanden 180.000 kr. og for bestyrelsens menige medlemmer 120.000 kr.

I forbindelse med fondens årsregnskab fremlægges det samlede og individuelle vederlag, som bestyrelsens medlemmer modtager fra fonden og fra andre ’virksomheder i koncernen’, samt evt. vederlag i forbindelse med varetagelse af opgaver for fonden, dattervirksomhed eller tilknyttede virksomheder.

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange