Bestyrelsen

Bestyrelsen kan bestå af 3-5 medlemmer og supplerer sig selv

Ved besættelse af bestyrelsesposterne tilstræbes en bredde i medlemmernes samlede kvalifikationer og faglige kompetencer, der understøtter fondens kerneområde.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Aldersgrænsen for medlemmer af fondens bestyrelse er 70 år.

Synoptik-Fondens bestyrelse består pt. af 4 medlemmer, der har ansvar for fondens overordnede strategi og forvaltning af fondens formål, formue og bevillinger i overensstemmelse med fondens vedtægter og langsigtede interesser.

Bestyrelsens medlemmer udgør bestyrelsen i fondens datterselskab, Robert Delfer Invest Aps.

Jørgen Kjergaard Madsen

Advokat og partner i Kromann Reumert (f. 1956)

Indtrådte i bestyrelsen 7. november 2007 og senest genvalgt i 2019. Tiltrådte som formand for bestyrelsen 13. december 2010.

Medlemmet anses som ikke-uafhængigt som følge af varigheden af bestyrelseshvervet.

Øvrige bestyrelsesposter:
 Medlem af bestyrelsen i Synoptik A/S, Robert Delfer Invest ApS (formand), Milogh ApS, Axel
Wirenfeldts Fond, Petax A/S, Damgaard Company A/S, Damgaard Group A/S, Damgaard Group Holding A/S, Alexandre Haynman og hustru Nina Haynman’s Fond, Ronald McDonald Børnefond, Gudrun og Johannes Lehmanns Legat, DGH I ApS og Totalkredit A/S
Pensionsreguleringsfond.

Steffen Heegaard

Professor, dr. med. og overlæge, Rigshospitalet-Glostrup og Københavns Universitet (f. 1961)

Indtrådte i bestyrelsen 1. oktober 2017 og senest genvalgt i 2021. Er desuden udpeget til bestyrelsens repræsentant i fondens faglige bedømmelsesudvalg

Medlemmet anses som uafhængigt.

Øvrige bestyrelsesposter: Civilingeniør Lars Andersen Legat, Købmand M. Kristian Kjær + Grosserer Valdemar Foersom fonde, Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat, Det lægevidenskabelige fakultets fond for videnskabeligt ansatte kandidater og studerende ved Københavns Universitet, Klejnsmed Svend Helge Arvid Schrøder og hustru Ketty Lydia Larsen Schrøders Fond, Robert Delfer Invest ApS, Acta ophtalmologica århus kommunehospital øjenafdeling.

.

Eva Zeuthen Bentsen

Cand.merc. ph.d. og partner i Zeuthen Storm (f. 1964)

Indtrådte i bestyrelsen 13. december 2010 og senest genvalgt i november 2022.

Medlemmet anses som ikke-uafhængigt.

Øvrige bestyrelsesposter: Formand for bestyrelsen i CBS executive, medlem af bestyrelsen i Villum Fonden, KR
Foundation, Robert Delfer Invest ApS.

Jesper Højberg Christensen

Mag.art. og adjungeret professor på CBS (f. 1955)

Indtrådte i bestyrelsen 7. november 2007 og senest genvalgt i 2019 samt tiltrådte som direktør for Synoptik-Fondens datterselskab Robert Delfer Invest ApS i 2015.

Medlemmet anses som ikke-uafhængigt.

Øvrige bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen i Synoptik A/S, Den sociale Kapitalfond, Advice Netværk A/S, Groupcare A/S, Groupcare Holding A/S, Føljeton A/S (formand), DanBAN (Danish Business Angels Network), Robert Delfer Invest ApS, Gaffa DK ApS, Gaffa Holding ApS, Gaffas Venner ApS, Air-Invest Holding A/S, COL Invest ApS, Berlin Invest 2017 ApS, iAngels Invest Holding 2 A/S, DBA-One ApS, Business Angels Fond – London

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen lægger fondens strategi og tager initiativer til særlige innovative forskningsprojekter inden for det brede syns- og øjenfaglige felt.

Bestyrelsen arbejder målrettet på, at de årlige bevillinger fremmer og afdækker ny viden, at viden bliver delt og anvendt og i sidste ende skaber positive forandringer for mennesker med synsproblemer.
Det er bestyrelsens ansvar at forvalte fondens formål og formue i overensstemmelse med vedtægterne og langsigtede interesser. Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i fondens forretningsorden, som bl.a. beskriver retningslinjer for bestyrelsens arbejde, organisation, uddelinger, inhabilitet m.m.

Bestyrelsen følger Anbefalingerne for God Fondsledelse. Se de seneste års redegørelser her:

Redegørelses-skema vedr. god fondsledelse-2022

Redegørelses-skema vedr. god fondsledelse-2021

Redegørelses-skema vedr. god fondsledelse-2020

Vederlag

Synoptik-Fondens bestyrelsesmedlemmer modtager årligt et vederlag for bestyrelsesarbejdet. I 2022 var vederlaget for bestyrelsesformanden 180.000 kr. og for bestyrelsens menige medlemmer 120.000 kr.

I forbindelse med fondens årsregnskab fremlægges det samlede og individuelle vederlag, som bestyrelsens medlemmer modtager fra fonden og fra andre ’virksomheder i koncernen’, samt evt. vederlag i forbindelse med varetagelse af opgaver for fonden, dattervirksomhed eller tilknyttede virksomheder.

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange