Bestyrelsen

Nye medlemmer i Synoptik-Fondens bestyrelse.

Synoptik-Fondens bestyrelse er glade for, at læge, ph.d., MHM og medlem af Sundhedskommissionen, Dorthe Gylling Crüger og CSO i Chr. Hansen, Henrik Jørck Nielsen, ph.d., er indtrådt i fondens bestyrelsen den 1. januar 2024.

Det hidtidige, mangeårige bestyrelsesmedlem, Jesper Højberg Christensen, tilkendegav i 2023, at han ikke ønskede genudpegning, idet han i løbet af den kommende udpegningsperiode fylder 70 år og derfor rammer aldersgrænsen i Synoptik-Fonden og den anbefalede aldersgrænse for medlemmer af bestyrelser i erhvervsdrivende fonde.

På baggrund heraf besluttede bestyrelsen i sommeren 2023 at iværksætte en rekruttering til bestyrelsen i samarbejde med en førende international rekrutteringsvirksomhed. Denne proces har resulteret i identificeringen af de to nye bestyrelsesmedlemmer.

Dorth Crügers store erfaring som topleder i sundhedsvæsenet og hendes særlige evne til at påpege og løse problemer og navigere i komplekse konstellationer af stakeholders, og Henrik Jørcks Nielsens baggrund fra forskning og forretningsledelse kombineret med solid kommerciel, strategisk  indsigt og en bred international erfaring vurderes at være et særdeles godt match til Synoptik-Fondens øvrige bestyrelsesmedlemmers baggrund og kompetencer.

Den samlede bestyrelse består af:

 

Jørgen Kjergaard Madsen

Advokat og partner i Kromann Reumert (f. 1956)

Indtrådte i bestyrelsen 7. november 2007 og senest genvalgt i 2019. Tiltrådte som formand for bestyrelsen 13. december 2010.

Medlemmet anses som ikke-uafhængigt som følge af varigheden af bestyrelseshvervet.

Øvrige bestyrelsesposter:
 Medlem af bestyrelsen i Synoptik A/S, Robert Delfer Invest ApS (formand), Milogh ApS, Axel
Wirenfeldts Fond, Petax A/S, Damgaard Company A/S, Damgaard Group A/S, Damgaard Group Holding A/S, Alexandre Haynman og hustru Nina Haynman’s Fond, Ronald McDonald Børnefond, Gudrun og Johannes Lehmanns Legat, DGH I ApS og Totalkredit A/S
Pensionsreguleringsfond.

Steffen Heegaard

Professor, dr. med. og overlæge, Rigshospitalet-Glostrup og Københavns Universitet (f. 1961)

Indtrådte i bestyrelsen 1. oktober 2017 og senest genvalgt i 2021. Er desuden udpeget til bestyrelsens repræsentant i fondens faglige bedømmelsesudvalg

Medlemmet anses som uafhængigt.

Øvrige bestyrelsesposter: Civilingeniør Lars Andersen Legat, Købmand M. Kristian Kjær + Grosserer Valdemar Foersom fonde, Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat, Det lægevidenskabelige fakultets fond for videnskabeligt ansatte kandidater og studerende ved Københavns Universitet, Klejnsmed Svend Helge Arvid Schrøder og hustru Ketty Lydia Larsen Schrøders Fond, Robert Delfer Invest ApS, Acta ophtalmologica århus kommunehospital øjenafdeling.

.

Eva Zeuthen Bentsen

Cand.merc. ph.d. og hospitalsdirektør i Region Hovedstadens Psykiatri (f. 1964)

Indtrådte i bestyrelsen 13. december 2010 og senest genvalgt i november 2022.

Medlemmet anses som ikke-uafhængigt.

Øvrige bestyrelsesposter: Formand for bestyrelsen i CBS executive, medlem af bestyrelsen i Villum Fonden, KR
Foundation, Robert Delfer Invest ApS.

Dorthe Gylling Crüger

Læge, Ph.D., MHM og Medlem af Sundhedsstrukturkommissionen

Indtrådte i bestyrelsen 1. januar 2024

Medlemmet anses som uafhængigt.

Ingen øvrige bestyrelsesposter

Henrik Jørck Nielsen

Biotech. ingeniør, ph.d. og Direktør for Strategi og Integration i Novonesis

Indtrådte i bestyrelsen 1. januar 2024

Medlemmet anses som uafhængigt.

Ingen øvrige bestyrelsesposter

Bestyrelsens opgaver og sammensætning

Bestyrelsen lægger fondens strategi og tager initiativer til særlige innovative forskningsprojekter inden for det brede syns- og øjenfaglige felt.

Det er bestyrelsens ansvar at forvalte fondens formål og formue i overensstemmelse med vedtægterne og langsigtede interesser. Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i fondens forretningsorden, som bl.a. beskriver retningslinjer for bestyrelsens arbejde, organisation, uddelinger, inhabilitet m.m.

Bestyrelsen kan bestå af 3-5 medlemmer og supplerer sig selv

Ved besættelse af bestyrelsesposterne tilstræbes en bredde i medlemmernes samlede kvalifikationer og faglige kompetencer, der understøtter fondens kerneområde.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Aldersgrænsen for medlemmer af fondens bestyrelse er 70 år.

Bestyrelsens medlemmer udgør bestyrelsen i fondens datterselskab, Robert Delfer Invest Aps.

Bestyrelsen følger Anbefalingerne for God Fondsledelse. Se de seneste års redegørelser her:

Redegørelses-skema vedr. god fondsledelse-2023

Redegørelses-skema vedr. god fondsledelse-2022

Redegørelses-skema vedr. god fondsledelse-2021

Redegørelses-skema vedr. god fondsledelse-2020

Redegoerelses-skema vedr. god fondsledelse-2019

Vederlag

Synoptik-Fondens bestyrelsesmedlemmer modtager årligt et vederlag for bestyrelsesarbejdet. I 2024 er vederlaget for bestyrelsesformanden 225.000 kr. og for bestyrelsens menige medlemmer 150.000 kr.

I forbindelse med fondens årsregnskab fremlægges det samlede og individuelle vederlag, som bestyrelsens medlemmer modtager fra fonden og fra andre ’virksomheder i koncernen’, samt evt. vederlag i forbindelse med varetagelse af opgaver for fonden, dattervirksomhed eller tilknyttede virksomheder.

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange