Stor konference om børn og unges syn samlede Skandinaviens førende fagfolk om fremtidens synsscreeningssystem

I februar blev der sat punktum for Synoptik-Fondens flerårige Projekt Børn og Unges Syn. Det skete med en konference, hvor fagfolk fra hele Skandinavien diskuterede helt nye forskningsresultater fra projektets forskellige forskergrupper, og hvordan et fremtidigt screeningssystem bedst indrettes for at sikre børn med synsproblemer relevant og rettidig behandling.

Fonden tog initiativ til Projekt Børn og Unges Syn i 2013 som et af sine helt store indsatsområder. Siden da har tre forskergrupper i henholdsvis Allerød, Randers og Roskilde haft det danske synscreeningssystem til gennemsyn. Forskerne har undersøgt danske børnehave- og skolebørns øjne, syn og øjenbevægelser, indsamlet ny data samt afprøvet nye screeningsmetoder for derigennem at kunne evaluere effektiviteten af det eksisterende setup for screeninger.

De mange resultater er ved at blive publiceret som forskningsartikler – du kan bl.a. læse en af de allerede offentliggjorte her. Men på konferencen kunne forskerne for første gang løfte sløret for nogle af deres vigtigste resultater for en lang række fagfolk og forskere – samt repræsentanter for de faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og de ansvarlige sundhedsmyndigheder fra både Danmark, Norge, Sverige og Grønland.

Håb om øget erfaringsudvekling i fremtiden
Den store deltagelse af repræsentanter på tværs af fag- og landegrænser gav anledning til en lang række faglige diskussioner, nye faglige relationer og udveksling af erfaringer. Og flere deltagere udtrykte håb og ønske om, at det i fremtiden kan give anledning til endnu bedre løsninger, der kan komme børnene til gavn – ikke mindst i lyset af, at myndighederne i både Sverige og Norge står over for at skulle revidere retningslinjerne for synsscreening af børn.

Jeg håber, at vi etablerer et fælles sprog der giver et bedre samarbejde på tværs af faggrupper, hvor vi kan bruge hinandens kompetencer”, udtalte Lisbeth Sandfeld, overlæge ved Sjællands Universitetshospital.

Enighed om behov for nye synstavler
Et af de konkrete forskningsresultater, der blev diskuteret, pegede på behovet for nye synstavler, der er mere ’fintmaskede’ og i højere grad kan sikre, at flere børn opdages tidligere.

I Roskilde kunne forskergruppen nemlig konstatere, at det er muligt at opdage markant flere børn med synsfejl, hvis man bruger en nyere type synstavle end den såkaldte Østerberg-tavle, som der er tradition for i Danmark. Derfor anbefaler gruppen, at Østerberg-tavlen bliver udskiftet med en LogMAR-synstavle, når man undersøger synet hos børn – en anbefaling, der var stor opbakning til både fra de danske og udenlandske deltagere.

Nye data kan åbne døre for flere tværfaglige samarbejder
Flere deltagere udtrykte også stor begejstring for den nye viden og de mange data, som de tre projektgruppers arbejde har bidraget med, og udtrykte håb om, at nye data kan betyde, at flere faggrupper kan mødes og arbejde sammen på et fælles, evidensbaseret grundlag. Det gælder ikke mindst i forhold til synstræning, hvor Allerød-projektet kan præsentere helt nye data for, hvad der virker, hvilket kan sikre synstræning på et evidensbaseret grundlag: 

”Det, I har gang i med jeres projekt, kan være nøglen til, at optikere og øjenlæger kan mødes. Øjenlæger efterspørger data og evidens. Og det I undersøger, kan give os svaret på, om det der bliver gjort, nu også virker. Det er ekstremt værdifuldt”, udtalte Jon Peiter Saunte, specialeansvarlig overlæge ved Rigshospitalet, Glostrup, om Allerød-gruppens foreløbige resultater.  

Lotte Welinder, der er en del af forskningsprojekt EUSCREEN, hvor en international forskergrupper sammenligner de nationale synsscreeninger af børn i alle EU-lande, hilste også de mange nye data velkommen:

”Med de tal og resultater, der er kommet ud af Projekt Børn og Unges Syn, og som er blevet præsenteret her i dag, er mængden af data om danske børns syn og vores screeningssystem blevet mange gange større. Det har givet os et solidt fundament, der giver os mulighed for at evaluere vores screeningsindsatser og forbedre vores undersøgelser af børn fremadrettet, så vi kan afhjælpe synsproblemer hos endnu flere børn i fremtiden”, udtalte Lotte Welinder, overlæge ved Aalborg
Universitetshospital.

Nogle af de øvrige deltagernes reaktioner fra dagen fremgår af korte interviews, som du kan se nedenfor under beskrivelsen af de tre projekter. Desuden vil kommentarer og problemstillinger, som blev rejst på konferencen, blive opsamlet i et white paper og være tilgængeligt inden længe her på fondens hjemmeside.

Fakta om de tre projekter bag Projekt Børn og Unges Syn

Synsscreening af førskolebørn
I Roskilde har en projektgruppe bestående af Lisbeth Sandfeld, Hanne Weihrauch og Gitte Tubæk derfor undersøgt synet hos børnehavebørn, først i børnehaverne og dernæst til en udvidet undersøgelse på øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Formålet med projektet var at finde frem til, hvordan synet egentlig er hos raske danske børn, der snart skal i skole. Ved at undersøge børnene grundigere, end man gør ved de normale synsscreeninger hos den almenpraktiserende læge, har gruppen samtidig også kunnet undersøge, hvor godt vores eksisterende screeningsnet fungerer.

De står bag projektet:
Lisbeth Sandfeld: Ph.d., overlæge ved øjenafd. på Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Hanne Weihrauch: Cand. Scient. Optom., FAAO
Gitte Tubæk: Optometrist, Gensyn Optik

Screening for langsynethed og konvergensinsufficiens blandt elever på 0. og 6. klassetrin i Randers Kommune
I Randers har en projektgruppe bestående af Marianne Maagaard, Ivan Nisted og Lotte Welinder undersøgt, om skolesundhedsplejersken kan opdage skjult langsynethed og konvergensinsufficiens hos skolebørn ved hjælp af to simple screeningsmetoder. På baggrund af tidligere forskning regner man nemlig med, at en af de to tilstande findes hos omkring 3-7 procent af de danske skolebørn. Derudover er gruppen aktuelt ved at undersøge, om det er muligt at opnå kortere og mere målrettede behandlingsforløb for børn med konvergensinsufficiens. Denne del af forskningen er dog endnu ikke afsluttet.

De står bag projektet:
Marianne Maagaard: Cand.scient., lektor ved Optikerhøjskolen i Randers
Ivan Nisted: Optometrist, MPH, lektor ved Optikerhøjskolen i Randers
Lotte Welinder: Overlæge ved Aalborg Universitetshospital

Projekt Move your eyes for reading
I Allerød har en projektgruppe bestående af Inge Wilms, Maria Beadle og Pia Schackinger fulgt 96 børn fra to skoler i Allerød Kommune i de første to skoleår og undersøgt børnenes syn. De har foretaget fem store målinger i løbet af de to skoleår, hvor de har undersøgt børnenes syn, samsyn, opmærksomhed og læseevne. Forskerne har også evalueret de metoder, man i dag bruger til at undersøge børns øjenbevægelser. Det har bl.a. resulteret i, at gruppen har udviklet helt ny eyetracking-software, der kan måle øjenbevægelser præcist, og som derfor kan bruges som et evidensbaseret grundlag til at vurdere effekten og kvaliteten af synstræning. Resultaterne fra gruppens forskningsarbejde er stadig under analyse, og forskergruppen vil derfor senere i år præsentere en rapport, der forklarer sammenhænge mellem øjenmotorik, opmærksomhed og læseevne.

De står bag projektet:
Inge Wilms: Lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
Maria Beadle: Optometrist, TrainYourEyes
Pia Schackinger: Optometrist, Fovija Synstræning

Interviews med deltagere fra dagen:

Dorthe Fischer, næstformand i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker:

Jørgen Kjergaard Madsen, formand i Synoptik-Fonden:

Ivan Nisted, lektor ved Optikerhøjskolen EA Dania:

Lisbeth Sandfeld, overlæge ved Sjællands Universitetshospital:

Inge Wilms, lektor ved Københavns Universitet: