Rammer for fondens ledelse

Synoptik-Fonden er stiftet i 1948 som en erhvervsdrivende fond, der ud over et erhvervsmæssigt formål også tjener et almennyttigt formål, som beskrevet i fondens fundats og vedtægter.

Fonden hører under Erhvervsstyrelsen og er omfattet af ’Anbefalinger for god Fondsledelse’.

Bestyrelse

Bestyrelsen kan bestå af 3-5 medlemmer og supplerer sig selv.

Ved besættelse af bestyrelsesposterne tilstræbes en bredde i medlemmernes samlede kvalifikationer og faglige kompetencer, der understøtter fondens kerneområde.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Aldersgrænsen for medlemmer af fondens bestyrelse er 70 år.

Det er bestyrelsens ansvar at forvalte fondens formål og formue i overensstemmelse med vedtægterne og langsigtede interesser. Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i fondens forretningsorden, som bl.a. beskriver retningslinjer for bestyrelsens arbejde, organisation, uddelinger, inhabilitet m.m.

Bestyrelsens medlemmer aflønnes med et årligt vederlag. I 2021 var vederlaget til formanden 180.000 kr. og 120.000 kr. til bestyrelsens menige medlemmer.

Fondens Bedømmelsesudvalg

Fondens Bedømmelsesudvalg består af 3-4 faglige eksperter med kompetencer inden for fondens kerneområder. Medlemmer til udvalget udpeges af fondens bestyrelse.

Udvalget har til opgave at vurdere og indstille eksterne ansøgninger om forskningsprojekter og individuel konferencedeltagelse 2 gange om året til bestyrelsens endelige afgørelse.

Desuden er udvalget ansvarlig for at planlægge og gennemføre fondens Årsseminar – herunder indstille årets kandidat til Synoptik-Fondens pris på 100.000 kr.

Udvalgets medlemmer aflønnes med et årligt honorar. I 2021 var honoraret
75.000 kr.

Fondens sekretariat

Sekretariatet, som består af en sekretariatsleder med bistand fra en sekretær, varetager fondens daglige drift.

Skatteforhold

Fonden indberetter alle bevilliger til SKAT. Bevillingsmodtagere er som udgangspunkt skattepligtige af den bevilling, de modtager.

Kommunikationsstrategi

Fondens kommunikation har til formål at gøre projekterne og øvrige fondsaktiviteter kendte blandt de interessenter, der direkte eller indirekte befinder sig i det brede syns- og øjenfaglige felt.

Kommunikationen sker primært gennem de aktuelle fondsstøttede projekter, som via aktiv formidling og dialogfora bidrager til, at nye problemstillinger og resultater gøres tilgængelige og hen ad vejen kan omsættes i praksis. Det er forudsætningen for at skabe forandring.

Fonden ønsker at hjælpe viden på vej, at inspirere og sætte fokus på problemstillinger, at tilvejebringe evidensbaserede data, at videndele – og derigennem skabe genkendelighed og troværdighed omkring fondens forskellige indsatser i forhold til det grundlæggende formål: At sikre mennesker et så aktivt og godt syn som muligt hele livet.

Kommunikation indgår i alle fondens aktiviteter og udfolder sig på relevante kommunikations-platforme – herunder fondens hjemmeside, på Synoptik-Fondens Årsseminar og via de konferencer, publikationer og nyhedsbreve, der udspringer af eller har relation til de aktuelle forskningsprojekter.