Bevillingspolitik

Fondens uddelinger afhænger af de løbende indtægter og investeringsafkast. Vi tilstræber at uddele min. 50% af fondens indtægter, forudsat at foreliggende projekter og ansøgninger opfylder kravene til kvalitet, relevans og gennemførlighed.

I 2020 var fondens samlede bevillinger på godt 17.3 mio. kr. mod godt 12.4 mio. kr. i 2019. For 2021 forventes niveauet at stige yderligere.

 

Synoptik-fondens uddelinger 2019

 

Principper for fordens uddelinger

Strategien for fondens uddelinger afspejler fondens formål, som beskrevet i vedtægterne. Bestyrelsen definerer herefter retningen og niveauet for den aktuelle uddelingsaktivitet inden for de 3 fokusområder: Innovationsprojekter, Forskning & Efteruddannelse og Udvikling af optikbranchen – baseret på følgende principper:

 • Projektansøgningen skal relatere sig til et af fondens kerneområder: optik, optometri eller oftalmologi eller nært beslægtede fagområder, der involverer syn og øjne – gerne tværfagligt og med et samfundsrettet perspektiv.
 • Projektansøgningen skal ligge inden for et af fondens 3 fokusområder: Innovationsprojekter, Forskning og efteruddannelse eller Udvikling af optikbranchen.
 • Projekt- og forskningsresultater skal som udgangspunkt have anvendelighed i praksis – ansøgningen skal indeholde en klar indikation for anvendelse af resultatet.
 • Projekt- og forskningsresultater skal formidles bredt ud – en eksplicit formidlingsplan i ansøgningen skal redegøre for, hvordan resultatet vil blive kommunikeret.
 • Projekter og forskning må gerne være flerårige.
 • Afrapportering til fonden skal ske ved projektets afslutning. For bevillinger givet til Innovationsprojekter og Udvikling af optikbranchen forventes endvidere halvårlige afrapporteringer ved længerevarende projekter.
 • Bevillinger kan ydes til øjenfaglig efteruddannelse, såfremt det kan dokumenteres, at det fører til 
viden- og kompetenceløft ift. ansøgers nuværende uddannelse og job.
 • Bevillinger kan ydes til konferencerejser, såfremt der er tale om aktiv deltagelse, fx fremlæggelse af forskningsresultater eller posterpræsentation.
 • Tilskud til studierejser for studerende skal ligge inden for fondens kerneområder.
 • Fonden støtter ikke driftmæssige opgaver.
 • Fonden yder kun økonomisk støtte fremadrettet, og således ikke til allerede
  gennemførte aktiviteter.